LM317, 78xx, L200, TL431, M237 레귤레이터 설계용 계산기

In 유틸리티 Posted 2014-05-04 00:07


LM317, 78xx, L200, TL431, M237 레귤레이터 설계용 계산기


1403.PNG 1404.PNG


1405.PNG 1406.PNG


1407.PNG 1408.PNG


1409.PNG 1410.PNG



자세한 설명 생략.jpg


BY. Nazar HOMEPAGE. http://www.electronicecircuits.com


DOWNLOAD LINK ㅡ regulator-desing.exe




오호.jpg





자료실

더 흥미로운 글을 받아보세요